1. Menutup pintu, mematikan api dan lampu berdasarkan hadits:

Dari Jabir Bin Abdullah bahwasanya Rasulullah bersabda. “Matikanlah lampu-lampu diwaktu malam jika kalian hendak tidur- dan tutuplah pintu-pintu, bejana serta makanan dan ,minuman kalian. (HR. Bukhari 6296 dan Muslim 2012).Juga berdasar hadits:Dari Ibnu Umar bahwasa Rasulullah . bersabda:“Janganlah kalian meningalkan api yang menyala ketika kalian tidur”(HR.Bukhari 6293).Imam Al-Qurthubi berkata: “Berdasarkan hadits ini apabila seseorang tidur sendirian sedangkan api masih menyala di dalam rumahnya hendaklah Ia mematikan terlebih dahulu sebelum tidur, demikian pula apabila di dalam rumah terdapat beberapa orang hendaklah orang yang terakhir yang melakukannya, maka barang siapa yang meremehkan hal ini sungguh dia telah menyelisihi sunnah”. (Fathul Bari 11/103).lbnu Daqiq Al-I’ed berkata: “Perintah menutup pintu sebelurn tidur, di dalamnya terdapat kebaikan duniawi dan ukhrowi yaitu menjaga diri dan harta dan orang-orang yang hendak berbuat jahat, terlebih lagi dari syaithon”. (Fathul Bari 11/104).Perhatian: Perintah mematikan api dan lampu sebe1um tidur merupakan tindakan preventif sebelum terjadi kebakaran, apabila aman dan kebakaran, seperti keadaan Iampu-lampu masa kini-’~ maka tidaklah mengapa menghidupkannya. (Lihat Syarah Shahib Muslun 13/163)

  1. Berwudhu

Berdasarkan hadits: Dari Baro ‘Bin ‘Azib ~ bahwasanva Rasulullah ~ bersabda: “Apabila kalian hendak mendatangi tempat tidur; maka berwudhulah seperti wudhu kalian untuk shalat”(HR. Bukhari 247 dan Muslim 2710).Imam Nawawi berkata: “Hadits ini berisi anjuran berwudhu ketika hendak tidur, apabila seseorang telah mempunyai wudhu maka hal itu telah mencukupinya, karena maksud dan itu semua adalah tidur dalam keadaan suci khawatir maut menjemputnya seketika itu, maksud yang lain dengan berwudhu dapat menjauhkan din dan gangguan syaithon dan perasaan takut ketika tidur”. (Syarah Shahih Muslim 17/197).

  1. Membersihkan tempat tidur

Berdasarkan hadits: Dari Abu Hurairah bahwasanva Rasulullah  bersabda: “Apabila salali seorang diantara kalian hendak tidur maka kebutilah tempat tidunnya dengan ujung sarungnya, karena sesungguhnya dia tidak tahu apa yang akan mnenimpa padanya “. (HR.Bukhanif) 6320 dan Muslim 2714).

Faidah hadits:

1.   Sunnah membersihkan tempat tidur sebelum tidur (Syarah Shahih Muslim 18/201)

2.   Hendaklah mengebutinya tiga kali. (Fathul Bari 11/152).

3.   Membaca ‘Bismillah’ ketika mengebutinya sepertui (HR Muslim no. 2714)

4.   Bagi orang yang bangun dan tempat tidurnya kemudian kembali lagi, maka dianjurkan untuk mengebutinya kembali  sebagaimana hadits riwayat Tirmidzi. 3410, dishahihkan oleh Al-Albani dalam (Kalim Thoyyib: 3410 )

 7.   Larangan tidur satu selimut

Berdasarkan hadits: Dari Abu Sa’id AI-Khudri dan bapaknya bahwasanya Rasulullah bersabda. “Janganlah pria melihat aurat pnia yang lain dan janganlah seorang wanita melihat aurat wanita yang lain, dan janganlah pnia berkumpul dengan pria lain dalam satu selimut, dan janganlah wanita berkumpul dengan wanita lain dalarn satu selimut”. (HR. Muslim 338 dan Tirmidzi 2793).

 

2

Ke halaman 3